Księgi handlowe

Tworzenie Planu Kont (indywidualnie od potrzeby firmy)

Dekretacja dokumentu

Zestawienie Obrotów i Sald

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Przygotowanie deklaracji CIT, PIT, VAT.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Prowadzenie rozliczeń WNT, WDT, eksportu i importu

Go to top of page