KPiR

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie zeznania rocznego

Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach

Go to top of page